Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.galerie-art-praha.cz platné a účinné od 1.12.2018
pro on-line komisní prodej a on-line aukce.
(dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto podmínky GALERIE ART Praha, spol. s r.o., se sídlem Bořetická 2668/1, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 48117421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 16981, vložka C (dále jen „GAP“ nebo“Galerie ART Praha”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
 • Galerie ART Praha realizuje v rámci svého podnikatelského oprávnění prodej uměleckých předmětů (dále “zboží” nebo “umělecké dílo”) prostřednictvím webových stránek www.galerie-art-praha.cz v komisním prodeji dle Oddílu 3 Komise, § 2455 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ, v platném znění a to formou:
  1. komisního prodeje s pevně stanovenou cenou, kde jsou umělecká díla nabízena za pevně stanovené ceny. (dále “Komisní prodej”)
  2. komisního prodeje s cenou stanovenou formou příhozů (dále “on-line aukce”) dle Oddílu 6, § 1771 Dražba a násl. Ustanovení zákona č. 89/2012Sb. OZ,
 • Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami OZ. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené OZ, přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174 OZ.
 • Znění obchodních podmínek může Galerie ART Praha měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 • Kupující/účastník on-line aukce může na základě registrace provedené na webové stránce galerie-art-praha.cz vytvořit, spravovat a přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednání či dražbu zboží prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 • Při registraci nového uživatelského účtu, při objednávání zboží v komisním prodeji či při účasti v on-line aukci je kupující/účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující/účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Galerií ART Praha považovány za správné a pravdivé.
 • Kupující/účastníci on-line aukce mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem nákupu spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
 • Účastníci on-line aukce dále čestně prohlašují, že nejsou osobami vyloučenými z aukce dle
  3 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
 • Registrací se kupující automaticky stává členem klubu dražitelů Galerie Art Praha a plně a bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
 • Kupující/Účastník on-line aukce může činit příhozy a nakupovat předměty v komisním prodeji až po provedení registrace.
 • Každý již registrovaný kupující/účastník on-line aukce je povinen průběžně sledovat aktuální podmínky a případné změny v nich. Při každé aukci, příhozu, podáním limitu a nákupu předmětu, souhlasí zaregistrovaný kupující, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálními podmínkami.

3. Podmínky komisního prodeje

 • Komisní prodej uměleckých děl probíhá prostřednictvím internetových stránek www.galerie-art-praha.cz.
 • Kupní cena uměleckých děl je pevně stanovena v Kč a nezahrnuje náklady na balné a dopravu uměleckých děl.
 • Kupující může nakupovat díla v komisním prodeji prostřednictvím internetu po úspěšné registraci na internetových stránkách galerie-art-praha.cz nebo osobně v Galerii ART Praha, Staroměstské náměstí 20/548, Praha 1.
 • Kupující je povinen kupní cenu předmětů zakoupených prostřednictvím komisního prodeje, uhradit:
  • online prostřednictvím platební brány na galerie-art-praha.cz
  • osobně v Galerii ART Praha, Staroměstské náměstí 20/548, Praha 1 – platba kartou či hotově
 • Kupní cena předmětů aukce je splatná nejpozději do 10ti dnů ode dne učinění objednávky.

4. Podmínky on-line aukce

 • On-line aukce probíhá na aukčních stránkách Galerie ART Praha tj. galerie-art-praha.cz (dále jen „aukční stránky“) či na stránkách aukčního portálu Livebid.cz. On-line aukce je jednokolová.
 • Aukční položky jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) na aukčních stránkách.
 • Učiněným podáním je účastník aukce vázán. Je-li proveden příhoz během posledních dvou minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o dvě minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Galerie ART Praha si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru, živelné pohromy či jakéhokoli jiného důvodu; Galerie ART Praha nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce.  Galerie ART Praha dále neručí za potíže s připojením na straně účastníka aukce.
 • S účastníkem on-line aukce, který učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“), je okamžikem ukončení aukce draženého předmětu automaticky uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi Galerie ART Praha a vydražitelem.
 • Výše příhozů při aukci je určena tímto tarifem příhozů aukční Galerie Art Praha:
  • 100,- Kč – 5.000,- Kč – příhoz 100,- Kč
  • 5.001,- Kč – 10.000,- Kč – příhoz 500,- Kč
  • 10.001,- Kč – 20.000,- Kč – příhoz 1.000,- Kč
  • 20.001,- Kč – a více – příhoz 2.000,- Kč
 • Příhoz účastníka aukce může zrušit výhradně administrátor Galerie ART Praha a to v případech, kdy
  • a) není možné ověřit identitu účastníka aukce nebo jeho údaje neodpovídají skutečnosti (neplatné telefonní číslo, fiktivní adresa či email);
  • b) dojde ke zničení nebo poškození zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);
  • c) vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu Galerie ART Praha a/nebo důvěryhodnost účastníka aukce (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování jednotlivých uživatelů na neserióznost účastníka aukce)
  • d) dojde ke zmaření aukce z technických důvodů; Galerie ART Praha nenese odpovědnost za škodu způsobenou zmařením aukce.

5. Kupní cena (dosažená vydražením)

 • Vydražitel je povinen kupní cenu předmětů aukce, které v rámci aukce koupil, uhradit řádně a včas. Kupní cena předmětů aukce je splatná nejpozději do 10ti dnů ode dne skončení aukce a to následujícími prostředky,
  • prostřednictvím platební brány na galerie-art-praha.cz
  • osobně v Galerii ART Praha, Staroměstské náměstí 20/548, Praha 1 – platba kartou či hotově
 • Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce a neurčí-li, na úhradu jakého závazku platba směřuje, je Galerie ART Praha oprávněna přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu aukce koupeného ze strany vydražitele a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli.
 • Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, Galerie ART Praha může po vydražiteli vymáhat úhradu kupní ceny; v tomto případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně nákladů právního zastoupení Galerie ART Praha. Galerie ART Praha může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, potom je vydražitel povinen uhradit Galerii ART Praha vzniklou újmu, včetně ušlého zisku. 
 • Vydražitel je povinen uhradit Galerii ART Praha aukční poplatek (dále jen „aukční poplatek“) stanovený paušálně ve výši 24% z kupní ceny každého předmětu aukce, který v aukci koupil. Výše aukčního poplatku může být upravena na základě aukční výhlášky ke konkrétní aukci (zejména sálové). Aukční poplatek je určen na úhradu nákladů, které vznikají Galerii ART Praha v souvislosti s pořádáním aukce, a dále jako odměna za služby, které Galerie ART Praha vydražiteli poskytuje v souvislosti s aukcí. Aukční poplatek je splatný ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu aukce. V aukčním poplatku je zahrnuta DPH 21 %.
 • Je vždy na účastníku aukce a na jeho svobodném a důkladném uvážení a rozhodnutí, zda-li bude tu kterou položku dražit a zda-li bude disponovat dostatkem finančních prostředků na její úhradu v nepřekročitelné lhůtě 10ti dnů. Účast na aukci je svobodným rozhodnutím každého účastníka aukce, nicméně pokud se již k aukci rozhodne, musí nést veškeré právní důsledky s tím spojené a musí k celé záležitosti přistupovat s maximální možnou mírou zodpovědnosti a vážnosti.

6. Nabytí vlastnictví a předání předmětu

 • Vlastnické právo k uměleckému dílu přechází na kupujícího/vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a aukčního poplatku v případě on-line aukce, jakož i ostatních závazků, které má vůči Galerii ART Praha.
 • Úplným zaplacením přechází na kupujícího též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce. 
 • Umělecké dílo bude vydáno kupujícímu/vydražiteli či expedováno tj. předáno zvolenému dopravci po nabytí vlastnického práva k uměleckému dílu viz. výše. Galerie ART Praha se zavazuje dílo řádně zabalit a provést expedici do 5ti pracovních dnů od nabytí vlastnictví kupujícím.
 • V případě osobního převzetí a/nebo platbě hotově, je Kupující/Vydražitel povinen zaplatit sjednanou kupní cenu a aukční poplatek v případě on-line aukce, jakož i ostatní závazky vůči Galerii ART Praha do 10ti dnů od data objednávky či ukončení on-line aukce.
 • V případě, že bude Kupující/Vydražitel v prodlení s převzetím uměleckého díla, je Galerie ART Praha oprávněna účtovat Kupujícímu/Vydražiteli za každý den prodlení a každý zakoupený/vydražený předmět aukce 0,01 % z kupní ceny. V případě prodlení Kupujícího/Vydražitele s převzetím uměleckého díla o více jak 90 dní má Galerie ART Praha právo zákoupený/vydražený předmět aukce uložit na náklady Kupujícího/Vydražitele do soudní úschovy a/nebo ho dle svého uvážení vhodným způsobem na účet a náklady Kupujícího/Vydražitele prodat, a to za cenu, za kterou ho lze prodat. Odměna prodávájícího za zprostředkování takovéhoto prodeje činí 35 % dosažené kupní ceny po odečteční veškerých nákladů Galerie ART Praha. Galerie ART Praha je oprávněna uplatnit zadržovací právo k uměleckým předmětům, které Kupující/Vydražitel u Galerie ART Praha koupí, a to na zajištění úhrady dřívějších závazků, které má kupující/vydražitel vůči Galerii ART Praha.
 • Místo plnění závazků je Galerie ART Praha, Staroměstské náměstí 20/548, Praha 1.
 • Galerie ART Praha, není povinna informovat Kupujícího/Vydražitele o jménu a dalších iniciálech prodávajícího a naopak.
 • Galerie ART Praha je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o prokázání identity, telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.  

7. Způsoby doručení

 • Způsob dopravy volí kupující/vydražitel před úhradou objednaného respektive v aukci získaného zboží prostřednictvím galerie-art-praha.cz.
 • V případě zaslání zboží dopravcem či poštou nese veškeré náklady spojené s přepravou kupující. Galerie ART Praha nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky.
 • Spolu se zbožím kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví.

8. Vývoz zboží

 • Vývoz některých předmětů do zahraničí a jejich dovoz do cizích zemí je regulován legislativou ČR, EU a mezinárodními smlouvami, a proto pro dovoz či vývoz uměleckých děl je požadováno splnění formálních podmínek, získání vývozních/dovozních povolení a úhrada poplatků.
 • Právními předpisy ČR, EU, mezinárodními smlouvami, či právními řády států dovozu regulován a může k němu být požadováno získání určitých formálních náležitostí, mimo jiné např. vývozních a dovozních povolení a poplatků, které stanoví a posuzuje příslušný orgán státní moci dané země.
 • Galerie ART Praha neručí Kupujícímu/Vydražiteli ani žádné jiné třetí straně, zda zakoupené umělecké dílo podléhá vývozním/dovozním omezením a poplatkům, nebo jakýmkoli jiným omezením, zákazům či požadavkům legislativy ČR, EU mezinárodních smluv či právních řádů států dovozu, které se na takový vývoz/dovoz uplatní.
 • Galerie ART Praha výslovně prohlašuje, že neodpovídá za náklady, jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem zakoupených předmětů Kupujícímu/Vydražiteli či komukoliv jinému vzniknout.

9. Reklamace

 • Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou vyloučeny momentem odeslání elektronické objednávky v případě komisního prodeje a momentem ukončení on-line aukce v případě on-line aukce.
 • Kupující/Vydražitel má právo reklamovat zakoupené umělecké dílo z důvodu vážného podezření nebo obavy ze zakoupení falza. Kupující má právo tuto reklamaci uplatnit písemně do 30ti pracovních dnů od okamžiku převzetí uměleckého díla a to formou předložení písemného posudku autorizovaného znalce o tom, že zakoupené/vydražené umělecké dílo je falzum a vrátí jej ve stavu, v jakém se nacházel v době prodeje či ukončení on-line aukce a potvrdí-li následně znalci Galerie ART Praha skutečnost, že se opravdu jedná o falzum, pak Galerie ART Praha odstoupí od prodeje tohoto uměleckého díla a vrátí vyplacené plnění.
  Náklady na získání písemného znaleckého posudku nese Kupující/Vydražitel.
 • V případě, že Galerie ART Praha bude odpovídat Kupujícímu/Vydražiteli za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Galerie ART Praha není povinna hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu. Galerie ART Praha dále neodpovídá Kupujícímu/Vydražiteli za škodu na předmětu, ke které dojde za dobu prodlení Kupujícího/Vydražitele s jeho převzetím.

10. Ochrana osobních údajů

 • Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na stránkách Galerie ART Praha, galerie-art-praha.cz, která jako Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu spolu s údajem o platnosti a orgánem, který jej vydal, číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje s výjimkou telefonního čísla a emailu je Správce povinen zpracovávat za splnění zákonných požadavků pro obchod  s předměty umělecké povahy, a to po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po skončení aukce. Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště, telefonní číslo a email bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, a to po dobu 5ti let. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely lze kdykoliv odmítnout, a to písemně či emailem k rukám Správce.
 • Kupujícící/Účastník on-line aukce si je vědom svého práva odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud k jejich zpracování není zákonný důvod, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat v písemné podobě, a to jak listinné, tak elektronické.

11. Závěrečná ujednání

 • Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (OZ) a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 • Veškerá ujednání mezi Galerie ART Praha a Kupujícím/Vydražitelem obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
 • Stanovení vyvolávací ceny, odborné určení a popis předmětu provádějí odborníci Galerie ART Praha. Údaje ve webovém katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
 • Každý zájemce má možnost si nabízené předměty po dohodě prohlédnout a to v Galerie ART Praha, Staroměstské náměsti 20/548, Praha 1
 • Datem zdanitelného plnění veškerých služeb poskytovaných Galerií ART Praha na základě těchto obchodních podmínek nebo na základě smluv o zprostředkování prodeje uzavřených s vlastníky uměleckých předmětůje den předání uměleckého díla Vydražiteli/Kupujícímu.
 • Kupující/Vydražitel bere na vědomí, že Galerie ART Praha není povina bez dalšího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží nabízených na stránkách www.galerie-art-praha.cz, tedy jednání spočívající v nabízení zboží na stránkách www.galerie-art-praha.cz není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ. 
 • Prvky obsažené na internetových stránkách jako např. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu Galerie ART Praha kopírovány nebo jinak zpracovávány.
 • Koupě uměleckého díla prostřednictvím komisního prodeje či on-line aukce na galerie-art-praha.cz, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem, zejména ustanoveními Oddílu 3 Komise, § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 • Případné spory budou řešeny místně příslušným soudem Galerie ART Praha.